Σάββατο, 13 Απριλίου 2013

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ                                                                                                                                                                                       


1.   Συμπληρώστε τις λέξεις που λείπουν από το παρακάτω κείμενο έτσι ώστε οι προτάσεις που προκύπτουν να είναι επιστημονικά ορθές.Αρχή φόρμας                                                                                                    Η τάση των σωμάτων να αντιστέκονται σε οποιαδήποτε μεταβολή της κινητικής τους κατάστασης λέγεται  ............................  Ένα σώμα συνεχίζει να παραμένει .........................  ή να κινείται με σταθερή ταχύτητα εφόσον η συνολική δύναμη που ασκείται επάνω του είναι ………………... Η μάζα είναι το μέτρο της .......................   ενός σώματος. 
2. Ένα σώμα μάζας 3kg ισορροπεί πάνω σ' ένα τραπέζι. (α) Στο σχήμα (Α) να σχεδιάσετε τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα και να υπολογίσετε τα μέτρα τους. (β) Να υπολογίσετε το μέτρο της δύναμης που ασκεί το σώμα στο τραπέζι και να τη σχεδιάσετε στο σχήμα (Β). Δικαιολογήστε τις απαντήσεις σας.                                                                                               Δίνεται g=10m/s2
Σχήμα (Α)                                                            Σχήμα (Β)

3. Συμπληρώστε τις λέξεις που λείπουν στο παρακάτω κείμενο:                                                                         Α) Πίεση ονομάζουμε το ..............................  της δύναμης που ασκείται ..............................  σε μια επιφάνεια προς το ...................... της επιφάνειας αυτής. Μονάδα της πίεσης στο SI είναι ................  και ονομάζεται .......................
Β) Η πίεση που ασκεί ένα υγρό που ισορροπεί ονομάζεται ..............................................  πίεση και οφείλεται στη ..............................  Η πίεση που ασκεί ο ατμοσφαιρικός αέρας ονομάζεται ..................................  πίεση και οφείλεται στο ...........................  του αέρα.
Γ) Η υδροστατική πίεση είναι ανάλογη α) του .................................. από την επιφάνεια του υγρού, β) της ................................. του υγρού και  γ) της ...................................  της ..........................                     
4. Αν μια μηχανή (Α) έχει διπλάσια ισχύ από μια μηχανή (Β), ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες λάθος (Λ);                                                                                                                   α. Η μηχανή (Α) παράγει περισσότερο έργο στον ίδιο χρόνο.(  )                                                                      β. Αν παράγουν το ίδιο έργο, η μηχανή (Α) χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να το παράγει.(  )                                                                                                                                        γ. Το έργο που παράγει η μηχανή (Β) σε 10s είναι ίσο με το έργο που παράγει η μηχανή (Α) σε 5s.(  )


5. Να διατυπώσετε τον τρίτο νόμο του Νεύτωνα.


6.  Ένας δρομέας έτρεξε απόσταση 400 m σε 50s.                                                                                        Α) Να υπολογίσετε τη μέση ταχύτητά του σε m/s και σε km/h.                                                            Β)Αν κατόρθωνε να διατηρεί σταθερή αυτήν την ταχύτητα, σε πόσο χρόνο θα διένυε 2 km;   


7. Ένας σκιέρ που έχει μάζα 60 kg ξεκινάει από την ηρεμία στην κορυφή ενός λόφου, που βρίσκεται σε ύψος 20 m πάνω από μια κοιλάδα. Αν αγνοήσουμε τις τριβές: (α) Με πόση ταχύτητα φθάνει ο σκιέρ στην κοιλάδα; (β) Αν στη συνέχεια, με την ταχύτητα που απέκτησε, αρχίσει να ανεβαίνει σ' έναν ψηλότερο λόφο, σε ποιο ύψος θα φθάσει; Δίνεται g=10m/s2


8. Στις παρακάτω προτάσεις επιλέξτε και κυκλώστε τη φράση εκείνη που συμπληρώνει σωστά την αρχική πρόταση:                                                                                                                                           Α) Η άνωση που δέχεται ένα σώμα βυθισμένο σε ένα δοχείο με υγρό εξαρτάται:                                                     α) από το σχήμα του δοχείου  β) από το βάρος του σώματος γ) από την πυκνότητα του υγρού                     
Β) Βυθίζουμε το παραπάνω σώμα σε μεγαλύτερο βάθος. Τότε η άνωση που δέχεται από το υγρό:                                                                                                                                             α) ελαττώνεται  β) αυξάνεται  γ) παραμένει ίδια  
 Γ) Το μέτρο της άνωσης είναι ίσο με το μέτρο του βάρους:                                                                             α) του υγρού  β) του σώματος γ) του υγρού που εκτοπίζεται από το σώμα  
 9. Α)Τι ονομάζουμε θερμότητα;                                                                                                                        Β) Συμπληρώστε τη λέξη θερμοκρασία ή τη λέξη θερμότητα στις παρακάτω προτάσεις:                                           α) Ο ήλιος δίνει……………………..……… στη γη.  β) Όταν ζεσταίνουμε νερό σε ένα μεταλλικό σκεύος στο μάτι της ηλεκτρικής κουζίνας, ρέει…………………………. από το μέταλλο στο νερό. γ)  Με το θερμόμετρο μετράμε τη ……………………………..των σωμάτων. δ)  Η ………………………….. μετριέται σε Τζάουλ. 
 Να απαντήσετε σε έξι από τις εννιά ερωτήσεις.
.                                                              Καλή επιτυχία!

1 σχόλιο: